Óriási fejlődés volt a „sötét” középkorban


Azok, akik a középkort sötét, mozdulatlan állóvíznek tartják, figyelmen kívül hagyják azt a hatalmas fejlődést – a tudományos ismeretektől egészen az önérzet felébredésig –, amely újrafogalmazta, mit is jelent embernek lenni. Ez derül ki a BBC History magazin júliusi számának cikkéből, amelyet rövidítve közlünk.

Mire gondolunk a „középkor” szó kapcsán? Akár egy kastély vagy egy kolostor jut először az eszünkbe, komolyan fennáll a lehetőség, hogy a szót erőszakkal, tudatlansággal, törvénytelenséggel, babonával és bigottsággal hozzuk összefüggésbe. Gondoljunk csak Marsellus Wallace mondatára a Ponyvaregény (1994) című Tarantino-filmben, és világos lesz, mire gondolunk: „I’m gonna get medieval on your ass” (nagyjából: „középkorias leszek a hátsóddal!”).

Még ha nem is Tarantino-rajongó az ember, akkor is hamar rájön, mit jelent itt a „középkori” – ezt a jelzőt újságírók és politikusok sűrűn alkalmazták a tálibokra Afganisztánban vagy az ukrán városokat elfoglaló orosz csapatokra. Manapság sokan egyszerűen a „civilizálatlan” szinonimájaként használják a „középkorit”.

A történészeknek mindmáig nem sikerült megváltoztatniuk a középkorral kapcsolatos felfogást a közgondolkodásban, sőt néhányan inkább kiaknázták, mintsem elutasították ezt az előítéletet.

Bár a korszak történészei közül sokan megpróbálták a középkor valós technológiai felfedezéseire fordítani a figyelmet, munkájuk általában csak a középkori technológia a modern kor vívmányaival szembeni primitív voltát tette nyilvánvalóvá. A közönség képzeletében a mechanikus óra és az ágyú a történészek minden igyekezete ellenére sem lesz képes elnyerni a pálmát a számítógéppel vagy az űrhajóval szemben. A közelmúltban történt néhány kísérlet a középkor reális bemutatására. De a legnépszerűbb történelemkönyvek továbbra is a középkor technológiai elmaradottságát hangsúlyozzák, mintha csak ez közelebb vinne bennünket a korszak megértéséhez.

Például Yuval Noah Harari a Sapiens – Az emberiség rövid története (angolul: 2012, magyarul: 2015) című könyvének 14. fejezetében ez áll: „Ha, te­gyük fel, egy spa­nyol pa­raszt álom­ba me­rül 1000-ben, és kö­zel 500 év­vel ké­sőbb Ko­lum­busz mat­ró­za­i­nak lár­má­já­ra éb­red, amint a Niña, a Pin­ta és a San­ta Ma­ria fe­dél­ze­té­re száll­nak, egé­szen is­me­rős­nek ta­lál­ta vol­na az őt kö­rül­ve­vő vi­lá­got. A tech­ni­ka, a vi­sel­ke­dés és a po­li­ti­kai ha­tá­rok vál­to­zá­sai el­le­né­re ez a kö­zép­ko­ri Rip Van Wink­le ott­hon érez­te vol­na ma­gát. Ha vi­szont Ko­lum­busz egyik mat­ró­za zu­han ugyan­ilyen álom­ba, és egy 21. szá­za­di iPho­ne csen­gő­hang­já­ra riad fel, ő egy fel­fog­ha­tat­la­nul kü­lö­nös vi­lág­ban ta­lál­ná ma­gát. Ez a menny­or­szág? – kér­dez­né ma­gá­tól egé­szen biz­to­san. Vagy ta­lán a po­kol?” (Torma Péter fordítása).

Vagyis a szerző azt állítja, hogy az elmúlt ezer év első ötszáz évében nem sok minden történt. Az említett „tech­ni­ka, a vi­sel­ke­dés és a po­li­ti­kai ha­tá­rok vál­to­zá­sai” szerinte a később történtekkel összehasonlítva jelentéktelenek voltak, és aztán a legnépszerűbb modern ikonban, az okostelefonban érték el csúcspontjukat.

Nem nehéz megérteni, miért fogadják el az emberek olyan lelkesen ezt az álláspontot. A modern világ technológiai vívmányai elbűvölnek bennünket, ezért magától értetődik, hogy a középkori embert teljesen megzavarták volna. Ha azonban pusztán a technológiai fejlettség alapján ítéljük meg a társadalmi változásokat, akkor elkerülhetetlen, hogy olyasmiket hagyjunk figyelmen kívül, hogy Harari 1000-ben élt parasztja muszlim lett volna, ha azon a területen él, ahonnan Kolumbusz kihajózott (Palos de la Frontera). Több okból sem érezte volna „otthon magát”, ha 1492-ben ébred fel, és ezek közül csak az egyik, hogy az éppen keresztes hadjáratot vívó állam úgy döntött, végez vele a vallása miatt.

GraphicaArtis / Getty Images Kolumbusz a Santa Maria fedélzetén.

Shakespeare a nevünkben szól

Ha meg akarjuk érteni a középkort, meg kell szabadulnunk a technológiával színezett szemüvegünktől, és friss szemmel kell néznünk a világot. Gyakran elhangzik: „Shakespeare a nevünkben szól”, mivel művei az emberi természet mély ismeretéről tanúskodnak. Pedig semmit sem tudott az ipari forradalom óta elért technológiai fejlődésről. Vagyis a technológia fejlődésének eredményeképpen az emberi természet nem változott, valójában inkább a középkor terméke. Egyetlen, Shakespeare kora előtt négy évszázaddal élt írót sem magasztaltak úgy a korabeli emberek, hogy a nevükben szól. Minden, ami közös bennünk Shakespeare-rel – az angolszász országok nyelvétől kezdve egészen addig, hogy mit várhatnak el az emberek, mások miként viselkedjenek velük – az az 1660-as évek előtt végbement társadalmi, kulturális és pszichológiai fejlődés több évszázados csúcspontja.

Legegyszerűbb, ha kulturális horizontokban gondolkodunk. Kezdjük a földrészekkel. A British Library XI. századi térképe egy alig felismerhető, négyzet alakú Európát ábrázol, és India egy távoli sziget a keleti szélén. Ám Magellán és Juan Sebastián Elcano 1519 és 1522 között vezette az első expedíciót a legalább féltucat közül a XVI. században, amely körbehajózta a világot. Két későbbi világkörüli expedíciót angolok vezettek: Francis Drake 1577–1580-ban és Thomas Cavendish 1586–1588-ban. 1600-ra a térképkészítők ismerték Afrika, India, Kína, Észak- és Dél-Amerika, valamint a világ többi részének körvonalait. A kulturális látókör kitágult, hogy átölelje a világot.

Táguló horizontunk vizsgálata sokkal jobb módja a középkor megismerésének, mint az erőszak tanulmányozása, vagy a technológiai fejlettség összehasonlítgatása annak hiányával. Az európaiak tágabb világról való tudása a XI–XVI. század között hatalmasat változott – sok téren csaknem elérte a maximumot. Függetlenül attól, hogy ezt jónak tartjuk vagy rossznak, európai emberként a kulturális horizontunk törzsi szintről nemzetivé, aztán nemzetközivé, végül globálissá vált. Ezt a tényt a „középkori” szó negatív jelentésárnyalata miatt csak ritkán értékelik. Ráadásul ez csak egy módja annak a sok közül, ahogy a metaforikus horizont segítségével más színben lássuk a középkort.

Leemage / Corbis / Getty Images Ferdinand Magellan portréja.

Irány a csillagos ég

Gondoljunk csak a mérnöki tudományokra. 1000 környékén csak nagyon kevés kőműves tudott 30 méter magas épületet építeni. A XII. században a német császárság kőművesei a speyeri katedrálissal áttörték a 60 méteres határt. Chartres 103 méter magas déli tornyát 1220-ra fejezték be. Angliában 1300-ra a régi Szent Pál-katedrális bizonyította, hogy a kőművesek és ácsok 146 méter magas épületet is képesek építeni. 1311-ben a lincolni katedrális tornya már 150 méterre magasodott. Felemelő gondolat, hogy 1000 és 1300 között a legmagasabb londoni épület magassága hat- vagy hétszeresére nőtt, míg most a legmagasabb épület – a 309,7 méter magas The Shard nevű felhőkarcoló – csak alig kétszer magasabb középkori elődjénél.

Az égbetörő épületek legalább annyira jellemzően középkori jelenségek, mint amennyire modern koriak. De nézzük csak a kereskedelem horizontját. Egy Æthelraed uralkodása alatt Londonban készített jegyzék bizonyítja, hogy 1000 körül a várost Normandiából, Észak-Franciaországból, Flandriából, a mai Belgium területéről érkező kereskedők látogatták meg. Valószínűleg dánok is üzleteltek a városban. Ötszáz évvel később európai kereskedők a Maluku-szigetek (az ún. Fűszer-szigetek) maláj szigetcsoportjáról hoztak fűszereket, hatalmas mennyiségű ezüstöt Latin-Amerikából és az indiai szubkontinensről származó kókuszdióból készítettek poharakat.

Vagy itt van például az emlékezés horizontja. 1000-ben csak nagyon kevés dolgot írtak le. Az angolszász korból egész Angliában alig 2000 oklevélszöveget ismerünk – és ebből is sok a későbbi hamisítvány.  Csak néhány krónika és hagiográfia maradt fenn, és a ránk maradt hivatkozásokból ismert elveszett könyvek száma is viszonylag alacsony. Azonban a XVI. századra már nagyon sokrétű irodalmi kultúrát találunk Európában, Angliában négy férfiból nagyjából egy, a nők közül pedig tízből egy tudott írni és olvasni, és mindenki nevét feljegyezték a plébánia anyakönyvében. Az évente lejegyzett alig 2 millió szóból több mint 10 milliárd lett, ami elősegítette az oktatás, a polgári közigazgatás és a jogalkalmazás elterjedését. Ahogy ezek a példák is bizonyítják, a változás meghatározása azon múlik, hogy megfelelő perspektívából vizsgáljuk-e a korszakot.

Ha középkori őseink bőrébe bújunk, és megnézzük, hogy miként változott a világuk, nem pedig a saját korunkat és annak jellegzetességeit állítjuk előtérbe, nyilvánvalóvá válik, hogy az emberek idővel egyre hosszabb távolságokra utaztak, magasabb és jobb épületeket emeltek, távolabbi területeken élőkkel kereskedtek, és egyre több mindent jegyeztek le.

Ez a nézőpont egyéb dolgokra is megtaníthat minket. Például a XI. században az írástudó nők száma még elenyészően csekély volt, ezért az a tény, hogy 1600-ra a nők 10 százaléka már tudott írni–olvasni, rendkívül jelentős eredménynek tekinthető. A kulturális horizont előtérbe állításával tanúi lehetünk, hogy az intellektuális élet miként veszítette el kizárólagos „férfiasságát”. Ha megszokjuk ezt a fajta megközelítést, nemsokára felfedezzük a metaforikus horizont „eszközének” több lehetséges alkalmazását is. Ezen a lencsén keresztül például az erőszak kérdését is szemügyre vehetjük.

Háború, vagy béke

Ma úgy gondoljuk, hogy a béke a normális és a háború az eltévelyedés. A XVI. századi gondolkodók is így vélekedtek, 1515 körül Erasmus azt írta, hogy a konfliktust mindig el kell kerülni – mert a legpocsékabb béke is jobb, mint az igazságos háború. Nem sokkal ezután Morus Tamás Utópia (1516) című művében azt bizonygatta, hogy a háborúnak mindig a legutolsó eshetőségnek kell lennie. A modern vélemények széles skáláján is nagyjából ezt a két nézet tükröződik.

Ám mindkettő viszonylag új keletű. 1000-ben, ha egy fejszéjüket lóbáló vikingekkel megrakott hajó érkezett a faluba, akkor rögtön kitört a háború, a béke nem volt alternatíva. A XI. század végén hatalmas embertömeg özönlött a keresztes hadjáratokba, hogy visszafoglalják Jeruzsálemet, Európában később a lovagi erényekre apellálva tartották fenn az erőszak iránti lelkesedést a fegyverforgató férfiakban.

A középkor kezdetén sok ember akart harcolni, ez indokolta a nemesség létjogosultságát. De az utolsó keresztes hadjárat kudarca 1396-ban Nikápolynál és a teuton lovagrend Grünwaldnál elszenvedett veresége (1410) a lengyel–litván hadaktól a keresztes háborúk utolsó szikráját is kioltotta. Ezzel egyidőben a lőfegyverek elkezdték kisöpörni a lovagiasságot a csataterekről, a hadseregek nagyobbak, pusztítóbbak és kevésbé nemesek lettek. A férfiak vonakodva mentek a háborúba, a béke horizontja kitágult. Egy olyan társadalomból, amelyben természetesnek tartották a háborút, átléptünk egy olyan társadalomba, ahol már a békét tekintik a normális állapotnak.

DeAgostini / Getty Images

A szabadság felfedezése

A másik fontos kulturális ikon, amit a technológiai fejlődés szemellenzőjét viselők gyakran figyelmen kívül hagynak, a személyes szabadság. A XI. századi Angliában a népesség egytizede jogilag rabszolgaságban élt. Ez nem csak rájuk vonatkozott; azt is jelentette, hogy a gyerekeik is automatikusan a gazdájuk tulajdonává váltak – a tulajdonosuk pedig tetszése szerint eladhatta, munkára kényszeríthette vagy bántalmazhatta őket. Jobbágyként a lakosság háromnegyede nem hagyhatta el születési helyét, és kényszerítették, hogy az urának dolgozzon. Házasságot csak ugyanabból a helységből származó emberrel köthetett, így a gyermekeik is ugyanilyen jogfosztottak lettek.

Angliában a normann hódítás után egyre kisebb szerepet játszott a rabszolgaság, és a XIII. század elejére meg is szűnt. A pestisjárványt követően a jobbágyság intézménye is erodálódni kezdett. A XVI. század végére már csak nagyon kevés paraszt maradt szolgaságban, a szabadság horizontja, amit 1086-ban csak a népesség alig 15 százaléka élvezhetett, több mint 99 százalékra növekedett.

Könnyű adottnak venni a fejlődés olyan elemeit, mint a személyes szabadság és a magától értetődő béke, ezek technikai szempontból nem lenyűgözőek. De senki sem gondolja komolyan, hogy az iPhone-ja fontosabb a békénél? Vagy a szabadságnál? Vagy annál, hogy a gyerekeiket nem vetik rabszolgasorba?

Az otthon kényelme

Már ezekből a példákból is látszik, hogy a sokoldalúság a metaforikus horizont egyik komoly előnye. Számtalan nézőpontból vizsgálhatunk egy korszakot, például szemügyre vehetjük az otthonok minőségét is. A XI. század elején a leghatalmasabb angol főurak az istállóknál alig díszesebb, füstös, egyemeletes, fából készült kúriákban laktak. Ötszáz évvel később már beüvegezett, sok helyiségből álló, többemeletes épületekben éltek, mint amilyen a Burghley House és a Hardwick Hall, ahol kandallók, konyhák és kényelmes mellékhelyiségek sora állt rendelkezésre. Minden társadalmi rétegről elmondható, hogy tagjai egyre nagyobb és jobb minőségű otthonokban éltek. A sokféle fém főzőedénynek köszönhetően az étkezési kultúra is olyan robbanásszerű fejlődésen ment keresztül, amiről a XI. században nem is álmodtak.

The Print Collector / Getty Images Burghley House

Ha a kulturális horizont lencséjén át vizsgáljuk a társadalmat, olyan kérdések vetülnek fel, amelyek korábban talán eszünkbe sem jutottak. A középkor során vajon mennyire voltak öntudatosak az emberek? És kialakult-e az önérzetük? Persze nem ezek a történelmi kutatás elsődleges kérdései, de a társadalmi fejlődés szakaszait ezen a területen is követni tudjuk.

A XII. században a katolikus egyház által kihirdetett purgatórium-doktrína valószínűleg fordulópontot jelentett abban, ahogy a hétköznapi emberek magukra tekintettek. Azelőtt a nőknek és a férfiaknak életük során csupán a rokonságuk és a szomszédságuk előtt kellett vigyázniuk a hírnevükre; aztán később szükségük lett az élőkre, hogy imádkozzanak értük a haláluk után, így a haláluk utáni hírnevükre is gondolniuk kellett, ami arra késztette őket, hogy megfontolják, miként tűnnek fel mások szemében.

A tükör újabb fordulópontot jelentett – ez a tárgy ugyan évszázadokra „elveszett”, de a XII. század elején a nemesség újból felfedezte, és a XV. századra már széles körben elterjedt. Ezeken a stációkon keresztül nyomon követhetjük, hogy miként terjedt el a társadalomban önmagunk fejlesztése és az individualizmus, és ennek eredményeként a XVI. században megszülettek az első naplók és életrajzok.

Sokféle módon tekinthetünk a múltra; a legnagyobb kihívás, hogy megtaláljuk azt a nézőpontot, ahonnan a legjobban láthatjuk azt, amit tudni szeretnénk. A középkorról nem tudunk meg sokat, ha túlzottan gonosznak, maradinak és kegyetlennek látjuk. Akkor sem jutunk hozzá közelebb, ha a korabeli technológia színvonalát a miénkhez hasonlítgatjuk. De a kulturális horizont elmélete lehetővé teszi, hogy megkerüljük ezt a problémát, és úgy tekintsünk erre az időszakra, mint a remény, a jövőkép, az erőfeszítés és a fejlődés korszakára.

A legújabb, júliusi BBC History magazinban olvasható teljes cikkből kiderül még, hogy mi volt a fejlődés 10 legnagyobb eredménye a középkorban, és hogy milyen ütemben gyorsult fel az élet. A cikket fordította: Rindó Klára.

Source link

Leave a Comment